Jak zostać nauczycielem kontraktowym w przedszkolu? Część I


Ścieżka awansu zawodowego choć była przerabiana w trakcie studiów, to nagle okazuje się czarną magią. Chcąc, więc znaleźć zaklęcie, które rozwieje wątpliwości dotyczące awansu wystarczy przeczytać informacje zawarte w:
 •  Rozdziale 3a ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

Przepisy ulegają zmianom, więc chcąc być na bieżąco należy śledzić wszelkie aktualizacje. 

Postaram się przeprowadzić cię krok po kroku po szczebelkach informacji dotyczących awansu i mam nadzieję, że ułatwi ci to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jak zostać nauczycielem kontraktowym?”. Jednak, żeby nie zbombardować cię ilością informacji, treści dotyczące awansu zostaną podzielone na kilka osobnych postów. 

INFORMACJE OGÓLNE 
 • w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego awans trwa 9 miesięcy, 
 • nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, 
 • nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku,
 • zostaje przydzielony ci opiekun stażu, który pomaga w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 
 • w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego w oparciu o stricte określone wymagania, 
 • plan należy przedstawić do 20 dni od rozpoczęcia zajęć i zostaje on zatwierdzony przez dyrektora szkoły lub zalecane są poprawki, 
 • od zakończeniu stażu nauczyciel ma 7 dni na złożenie sprawozdania z uwzględnieniem efektów działań dla szkoły i nauczyciela,
 • dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela i jeśli jest pozytywna, to nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 • ostatnim krokiem jest przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed komisją, 
 • następnie musisz przepracować co najmniej 2 lata by móc rozpocząć awans na nauczyciela mianowanego.   

Zaczynasz, więc bez obaw opiekun lub/i dyrektor będą swojego rodzaju drogowskazem, więc nawet jeśli jest coś niezrozumiałe lub masz wątpliwości to po prostu zapytaj. Z biegiem czasu niektóre aspekty wydają się na tyle błahe, że zapominamy co stanowiło dla nas wyzwanie na początku zawodowej drogi. Podzielę się kilkoma wskazówkami, które są bardzo istotne w trakcie awansu i które pomogły pozytywnie przejść przez staż kilka lat temu.  

WRZESIEŃ 
Początek roku szkolnego to dla mnie dziki okres, bardzo dużo się dzieje i w tym wszystkim masz jeszcze przedstawić dyrektorowi plan rozwoju zawodowego na najbliższe miesiące. Wykorzystaj czas wakacyjny i napisz zarys planu, następnie omów go z opiekunem, nanieś poprawki. Czekanie na ostatnią chwilę to najgorsze rozwiązanie. Zapewne teraz przeszła przez twoją głowę myśl „Ale ja wciąż nie wiem jak?!”. Spokojnie i na to pytanie znajdziesz odpowiedź. 

OPIEKUN
Życzę ci opiekuna z prawdziwego zdarzenia, który jest na bieżąco z informacjami albo przynajmniej chce mu się ich poszukać. Stwórzcie wspólny kontrakt i określcie m.in. kwestie związane z sprawozdaniem cząstkowym, obserwacją zajęć itd. Pamiętaj, że to osoba, która powinna ci pomóc, a nie wyręczyć. 

§ 5. 1. Do zadań opiekuna stażu należą:
1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
2) współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
4) umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;
5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
6) dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna

PLAN
Mniej znaczy lepiej! W planie ujmij działania, które zrealizujesz. Nie wiemy co przyniesie kolejny rok szkolny, czy znowu konieczne będą działania online, więc zaplanuj swoje działania z głową. Przecież zawsze możesz zrealizować aktywności ponad plan. 

Plan w formie tabelki czy opisowej? Nie ma żadnych wymagań odnośnie formy planu, ale moim zdaniem (i chyba większości nauczycieli) wygodniejsza jest tabelka. 
Plan rozwoju powinien być napisany zgodnie z wymaganiami, powinien uwzględniać powinności, potrzeby szkoły i uczniów, wynikające z podstawowych dokumentów szkolnych. Komisja kwalifikacyjna sprawdza spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Do każdego z wymagań należy zaplanować zadania, które będziesz realizować w trakcie stażu. Poniżej znajduje się fragment tabelki dotyczący wymagania pierwszego. Do każdego z ośmiu wymagań warto skonstruować osobną tabelkę i zapisać poszczególne zadania wraz z formą realizacji. 

 
W kolejny wpisach dotyczących awansu nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego: 
 • mam plan na plan, 
 • wskaże ci źródło inspiracji i wiedzy, 
 • dowiesz się o tajnikach dobrej organizacji, 
 • poznasz pytania oraz tajniki dobrej prezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 pedagogpisze.pl , Blogger